نام آزمون استاندارد
کنترل های ظاهری (visual) + کنترل طبق ISO11011 ISIRI 3100